Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Wędkarskiego: „MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI”

Do pobrania: Statut

Rozdział I – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie wędkarskie „MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI” zrzesza miłośników wędkarstwa i przyrody, nawiązując do najlepszych tradycji polskich
stowarzyszeń wędkarskich i ochrony środowiska.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia Wędkarskiego „MAŁOPOSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI” zwanego dalej Stowarzyszeniem jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

1. Stowarzyszenie używa godła i barw, a władze Stowarzyszenia pieczęci określającej ich nazwę.
2. Wzór godła i barw ustala, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie.
3. Godło Stowarzyszenia podlega ochronie prawnej.
4. Wzór pieczęci Stowarzyszenia ustala Zarząd.
5. Stowarzyszenie obchodzi 01 maja święto wędkarza małopolskiego – Dzień Wędkarza.

§4

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Wieliczce.

§5

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swych członków.

Rozdział II – CELE STOWARZYSZENIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI

§6

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Propagowanie wędkarstwa i etyki wędkarskiej.
2. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań wędkarskich i przyrodniczych.
3. Kształtowanie i dbałość o środowisko naturalne.
4. Pozyskiwanie i użytkowanie nowych terenów wędkarskich.
5. Współpraca z jednostkami Państwowej Straży Rybackiej, Policji, Straży Miejskiej oraz Społecznej Straży Rybackiej w ochronie wód i zwalczaniu kłusownictwa.
6. Rozwijanie zainteresowań środowiskiem naturalnym i sportem wędkarskim wśród młodzieży.
7. Nawiązywanie współpracy z innymi stowarzystwami i organizacjami wędkarskimi na terenie kraju i za granicą.
8. Współpraca z Samorządami oraz zakładami pracy w zakresie popularyzacji sportu wędkarskiego oraz rekreacji.
9. Współpraca z organizacjami i instytucjami proekologicznymi.
10. Współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, między innymi w zakresie ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji.
11. Prowadzenie ośrodków zarybieniowych.
12. Prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu wędkarstwa i rekreacji.
13. Organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich.
14. Organizowanie współzawodnictwa sportowego opartego o zasady obowiązujące w polskich związkach sportowych.
15. Resocjalizację, zwalczanie nałogów i patologii społecznych oraz pracę ze środowiskami zagrożonymi wychowawczo.
16. Prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską.
17. Prowadzenie działalności wydawniczej.
18. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
19. Podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów Związku.

§7

Sposób realizacji celów Stowarzyszenia:
1. Organizowanie szkoleń, spotkań i zawodów wędkarskich.
2. Organizowanie dyskusji problemowych z udziałem specjalistów.
3. Ochrona rzadkich gatunków ryb, ptaków, roślin i zwierząt.
4. Zarybianie i zagospodarowywanie łowisk pozostających w dyspozycji stowarzyszenia.
5. Pozyskanie nowych członków, również spośród młodzieży.
6. Organizowanie z innymi towarzystwami i organizacjami wędkarskimi wspólnych spotkań i zawodów wędkarskich.

Rozdział III – CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

1. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba która opłaciła składkę na bieżący rok kalendarzowy. Osoba ta nie posiada czynnego oraz biernego prawa wyborczego . Osoba ta nie może być wybierana do władz stowarzyszenia.
2. Zrzeszonym członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, po złożeniu pisemnej deklaracji, posiadająca rekomendację, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia i zatwierdzona przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Posiada czynne i bierne prawo wyborcze i może być wybierany do władz stowarzyszenia.
3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba zasłużona dla Stowarzyszenia, zaliczona w poczet członków przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
4. Członkiem uczestnikiem Stowarzyszenia może zostać osoba niepełnoletnia, posiadająca zgodę przedstawicieli ustawowych, która złożyła deklaracje pisemna i uzyskała poparcie Zarządu w głosowaniu jawnym większością głosów.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba prawna lub fizyczna, posiadająca jedynie głos doradczy.
6. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają jedynie członkowie założyciele i członkowie zrzeszeni Stowarzyszenia.

§9

Za zasługi w działalności statutowej członek Stowarzyszenia może otrzymać odznaki honorowe, medale oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia:
1. Odznakami honorowymi są:

 • złota odznaka,
 • srebrna odznaka,
 • brązowa odznaka,
 • medal za zasługi w rozwoju wędkarstwa,
 • medal za wybitne osiągnięcia w sporcie wędkarskim

2. Odznakami okolicznościowymi są odznaki i medale.
3. Wyróżnieniami są:

 • puchary,
 • dyplomy uznania,
 • nagrody rzeczowe.

§10

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:
1. Brać czynny udział w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegać postanowienia Statutu, Regulaminu, uchwał Walnego Zebrania i decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Podnosić swój poziom etyczny i sportowy.
4. Dbać o stan sprzętu i innych składników majątkowych Stowarzyszenia.
5. Godnie reprezentować Stowarzyszenie w zawodach i spotkaniach.
6. Dbać o kondycje finansową Stowarzyszenia przez terminowe opłacanie składek i pozyskiwanie sponsorów.

§11

Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. Uczestniczyć w tworzeniu planów działania Stowarzyszenia.
2. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia, jeżeli posiada czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Korzystać z urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia na zasadach określonych odrębnym regulaminem wewnątrz stowarzyszenia.
4. Brać czynny udział w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia, zgłaszać wnioski i postulaty do Zarządu na Walnym Zebraniu, jeżeli posiada czynne i bierne prawo wyborcze.
5. Reprezentować barwy Stowarzyszenia w zawodach i innych imprezach.

§12

Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w skutek:
1. Pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia.
2. Decyzji Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu w przypadku:

 • nieprzestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia,
 • udowodnienia działalności na szkodę Stowarzyszenia

3. Niepłacenia składki członkowskiej przez jeden rok.
4. Śmierci członka będącego osobą fizyczną.
5. Kreowania i rozpowszechniania nieprawdziwych oraz fałszywych informacji dotyczących stowarzyszenia i jego działalności

Każdemu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo zgłaszania wniosku do Zarządu o ukaranie członka Stowarzyszenia
Od decyzji Zarządu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku o ukaranie.

Rozdział IV – WŁADZE STOWARZYSZENIA

§13

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Zarząd Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna.

Uchwały i postanowienia władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, lub w szczególnych przypadkach na wniosek zarządu stowarzyszenia w głosowaniu niejawnym, zwykłą większością głosów o ile przepisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§14

Najwyższaą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków.
1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • wybór Prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 • ustalanie składu liczbowego władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie planu Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, udzielanie absolutorium,
 • ustalenie wysokości składki członkowskiej,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, określając jego sposób nabycia, zbycia lub zagospodarowania,
 • zatwierdzenie regulaminu wewnętrznego Stowarzyszenia,
 • dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 • decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia

2. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby członków w pierwszym terminie lub niezależnie od obecnej na zebraniu liczny członków, w drugim terminie ogłoszonym po 15 minutach.
3. Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku.
4. O terminie i miejscu walnego zebrania, Zarząd Stowarzyszenia powiadamia członków, co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.
5. Władze Stowarzyszenia oraz Prezes wybierane są na Walnym Zebraniu w głosowaniu jawnym.

§15

Zarząd Stowarzyszenia:
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
3. Zarząd składa się z Prezesa oraz z 5 do 20 członków zarządu.
4. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć nie później niż 14 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie na wniosek prezesa:

 • pierwszego wiceprezesa,
 • drugiego wiceprezesa,
 • skarbnika,
 • sekretarza,
 • gospodarza

5. Do kompetencji i zakresu działania zarządu należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz,
 • przygotowanie planu pracy i realizacja innych postanowień Walnego Zgromadzenia,
 • zarządzanie funduszem stowarzyszenia i jego majątkiem,
 • podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,
 • podejmowanie innych zadań związanych z działalnością Stowarzyszenia.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
7. Pomiędzy posiedzeniami zarządu, decyzje podejmuje Prezes lub jeden z Wiceprezesów Zarządu.
8. W przypadku rezygnacji z działalności jednego z członków Zarządu następca wybierany jest przez Zarząd.

§16

Organy kontroli wewnętrznej:
1. Dla kontroli działalności Zarządu, analizy jego sprawozdań rocznych, oraz wnioskowania o udzielenie Zarządowi absolutorium, powołuje się Komisję Rewizyjną.- Komisja Rewizyjna jest trzy-osobowa, wybierana zgodnie z §14 Kadencja Komisji rewizyjnej trwa 4 lata.
2. W przypadku rezygnacji z działalności jednego z członków Komisji Rewizyjnej, następca wybierany jest podczas Walnego Zebrania członków w głosowaniu, zwykłą większością głosów.
3. Wnioski i sprawozdania Komisji Rewizyjnej muszą być zatwierdzone przez Walne Zebranie w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów.

Rozdział V – MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§17

Środki finansowe na swoją działalność Stowarzyszenie pozyskuje z:

 • składek członkowskich,
 • dobrowolnych wpłat na działalność Stowarzyszenia,
 • dotacji z Samorządów Terytorialnych lub innych jednostek prawnych,

§18

Osoby upoważnione do reprezentowania stowarzyszenia: Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu: Prezes lub Wiceprezes i jeden z członków zarządu niezależnie od pełnionej funkcji lub Prezes i Wiceprezes razem.

Rozdział VI – ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§19

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia oraz przeznaczenia jego majątku pozostałego po likwidacji podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 3/4 członków.
3. W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi wytycznymi.
4. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia Walne Zebranie może wskazać organizacje lub instytucję społeczne, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i Kodeks Cywilny.

§20

Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawna i może rozpocząć działalność z chwilą uprawomocnienia się postanowień w rejestrze.

§21

Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie z dniem wpisania Stowarzyszenia Wędkarskiego „ MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ” do rejestru stowarzyszeń.