Regulamin łowisk Cholerzyn

Informacje ogólne

1. Zezwolenie niniejsze uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb na wodach dwóch zbiorników w Cholerzynie.

2. Zezwolenie zabezpieczone hologramem ważne jest do końca 31 grudnia 2013.

3. Warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb reguluje Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami oraz przepisy wydane na jej podstawie.

4. MZW zastrzega sobie możliwość, wprowadzenia zmian w ciągu roku do niniejszego zezwolenia bez prawa do odszkodowania, w razie zaistnienia przyczyn od niego niezależnych.

5. Na wodach akwenów  w Cholerzynie nie ma konieczności posiadania Karty Wędkarskiej ale konieczny jest inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. Otrzymanie zezwolenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

Podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb.

 

1. Rodzaje wód i przynęt określa załącznik nr 1. do niniejszego zezwolenia.

2. Wody niewymienione w załączniku nr.1 nie są udostępnione do amatorskiego połowu ryb.

3. Na wodach użytkowanych przez MZW obowiązuje rejestr połowu ryb tabela nr. 1. Rejestr ten musi być prowadzony zgodnie z instrukcją prowadzenia rejestru połowu ryb.

4. Niedozwolony jest połów ryb, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru gospodarczego, który wynosi dla: amur, sandacz, szczupak, węgorz, jesiotr– 50cm.; lin, jaź, leszcz- 30cm.; sum–70cm.; karp-35cm.

5. Limit dobowy złowionych i zatrzymanych ryb: palia, karp, leszcz, jaź ,lin, pstrąg, troć– 2szt; sum, amur sandacz, szczupak, węgorz – 1szt; jesiotr, głowacica – 1szt (tygodniowo) [ryby w limicie rocznym bez jazia i leszcza]

Roczny limit złowionych ryb wynosi 30szt. Po wyczerpaniu limitu zezwolenie traci ważność i należy opłacić nowe. Wszystkie zatrzymane ryby przechowujemy tylko i wyłącznie w regulaminowych siatkach od początku do końca połowu. Po złowieniu i zatrzymaniu dwóch ryb limitowanych kończymy łowienie.

Ryba zatrzymana w siatce nie podlega wymianie. Na zbiornikach obowiązuje strefa ciszy. Każdy wędkarz ma prawo i obowiązek kontroli drugiego wędkarza w razie podejrzenia braku licencji lub łamania regulaminu.

6. Zabrania się:

-połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części dotyczy Cholerzyn Duży

-używania drewnianych podpórek

-połowu przy użyciu kuszy

-budowy z pomostów

-patroszenia ryb w obrębie zbiorników

-przywożenia śmieci z zewnątrz

-wędkowania po zarybieniu przez jedną dobę

-połowu w tarliskach

-połowu ryb ozdobnych

-połowu spod lodu na więcej niż jedną wędkę

-połowu na inne metody niż spinningowa i muchowa na zbiorniku Cholerzyn Duży

7. Zezwala się:

-rozbijanie namiotów i ustawianie przyczep campingowych

-wywóz przynęty łódkami sterowanym radiowo dotyczy Cholerzyn Mały

-na używanie sprzętu pływającego z napędem wiosłowym lub elektrycznym według zasad obowiązujących w ustawie rybactwie śródlądowym dotyczy Cholerzyn Duży

Za wędkowanie na zanieczyszczonym stanowisku w promieniu 10m. grozi utratą zezwolenia.

Załącznik nr 1.

Instrukcja prowadzenia rejestru połowu ryb:

1.Przed przystąpieniem do połowu ryb należy wypełnić długopisem w rejestrze kolumny: data połowu, dzień, miesiąc i symbol łowiska. Symbol łowiska znajduje się w wykazie wód. Po godzinie 00.00 w przypadku dokonywania dalszego połowu ryb należy dokonać wpisu nowej daty połowu.

2.Każda ryba z gatunku objętego limitem ilościowym objęta rozporządzeniem wydanym na podstawie Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985r. z późniejszymi zmianami..

Po złowieniu i zatrzymaniu musi być niezwłocznie przed ponownym zarzuceniem wędki do wody odnotowana w rejestrze połowu w odpowiedniej kolumnie gatunek, ilość i długość.

Wykaz wód udostępnionych do amatorskiego połowu ryb wraz z symbolami łowisk i dozwolonymi przynętami na wodach użytkowanych przez MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI.

Symbol łowiska:

CHD – zbiornik Cholerzyn Duży (spinning, mucha)

CHM – zbiornik Cholerzyn Mały (wszystkie metody wędkowania)

Warunkiem otrzymania zezwolenia w 2014 roku jest zwrot zezwolenia za 2013 rok.

Nie przestrzeganie warunków zezwolenia przez osobę dokonującą amatorskiego połowu ryb stanowi naruszenie ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Nie przestrzeganie ustaleń zawartych w regulaminie grozi utrata zezwolenia bez odszkodowania oraz odmowy wydania nowego zezwolenia. MZW nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne wypadki w czasie wędkowania.