DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r. Poz. 1510

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1) z dnia 24 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

                   Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
                  § 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. poz. 1559, z 2003 r. poz. 160, z 2009 r. poz. 780, z 2010 r. poz. 654 oraz z 2011 r. poz. 842) w § 7 w ust. 1:
                 1)  pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
                                       „11) suma (Silurus glanis L.) – od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja,
                                        12) szczupaka (Esox lucius L.) – od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia,”;
                2) pkt 15a otrzymuje brzmienie:
                                       „15a) węgorza (Anguilla anguilla L.) – od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca,”.
                § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
                                                                                                                     Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk